لیست مراکز کاردرمانی در کرج: چند رویکرد برای آموزش زبان دوم به کودک وجود دارد:

مثلا وقتی مادر گیلک است و پدر ترک زبان، از بدو تولد مادر فقط با کودک گیلکی صحبت می کند و پدر فقط با کودک ترکی حرف می زند. کودک از طریق رسانه و اطرافیان زبان فارسی را هم یاد می گیرد

☸️هر دو والد در خانه از بدو تولد با کودک زبان محلی قشمی صحبت می کنند و کودک از طریق رسانه و اطرافیان زبان فارسی را هم یاد می گیرد

⚛️ والدین از بدو تولد در بیشتر روزهای هفته با کودک با زبان غالب (فارسی) صحبت می کنند، فقط دو روز در هفته یا آخر هفته ها که به دیدار اقوام می روند با زبان دوم (مثلا کردی) صحبت می کنند

✡️ والدین از بدو تولد از هر دو زبان استفاده می کنند مثلا از زبان غالب (فارسی) برای کمک به کودک در انجام تکالیف مدرسه استفاده می کنند اما با زبان دوم (مثلا لری) در صحبت های شخصی با کودک حرف می زنند

☯️ از این روش ها برای آموزش زبان انگلیسی نیز می توان استفاده کرد به شرط اینکه والدین مسلط به این زبان باشند

Related posts