لیست مراکز کاردرمانی در کرج: چرا بعضی از بچه ها اعتماد بنفس بالاتری دارند؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: چرا بعضی از بچه ها اعتماد بنفس بالاتری دارند؟

زیرا در خانواده بالنده رشد کرده اند.کودک لیوانش از دستش می افتد و می‌شکند:
در خانواده‌های آشفته این حادثه ممکن است منجر به مشاجره، تنبیه و شاید فرستادن کودک با چشمان اشکی به اتاقش شود.

🔯 ولی در خانواده بالنده، به احتمال زیاد یک نفر به کودک خواهد گفت : لیوانت شکست؟ ببینم انگشتت را هم بریده‌ای؟ من برایت یک چسب زخم می‌آورم، بعد برو جارو بیاور و تکه‌های شکسته را جمع کنیم. خانواده بالنده می‌داند سلامت روانی و احساسات از هر چیز دیگر مهم‌تر است.

Related posts