لیست مراکز کاردرمانی در کرج:برای تربیت فرزندتان عجله نکنید

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:برای تربیت فرزندتان عجله نکنید

اگر فرزندتان همکاری نمیکند از پوشک گرفتن فرزندتان عجله نکنید. شما تا ۳ سالگی وقت دارید.

⚛️ انتظار تمیز نگه داشتن اتاق را از فرزند نوپای خود نداشته باشید. از ۳سالگی کودک می تواند مسئولیت های کوچک را بپذیرد.

☯️ برای تمیز غذا خوردن فرزندتان اصرار نکنید. کودکان از ۲ سالگی می توانند قاشق به دست بگیرند و از ۳ سالگی می توانند آداب غذا خوردن را بیاموزند.

🔯 برای آموزش آکادمیک مانند نوشتن، زبان دوم، ورزش حرفه ای عجله نکنید.
بهتر است بعد از ۶ سالگی شروع کنید.

⚛️ فشار آوردن روی کودک زمانی که آماده نیست تنها اختلال در مسیر رشد کودکتان بوجود می آورد.

Related posts