لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ ‍به کودک یاد دهیم

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ ‍به کودک یاد دهیم

به کودک یاد دهیم : هر موقع از کسی ناراحت شدی باید راجع به آن موضوع صحبت کنی که اگر حرف نزنی چیزی برطرف نمیشه.

پس حتی اگر از دستش ناراحتیم، رویمان را هم برگرداندیم، هر دفعه صدایمان کرد میگوییم بله و صحبت میکنیم.

 

📎

Related posts