لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ به جاي گله و شكايت كردن، شفاف كوتاه و مستقيم خواسته خود را بيان كنيد:

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ به جاي گله و شكايت كردن، شفاف كوتاه و مستقيم خواسته خود را بيان كنيد:

« باز اشغال ميوه تو انداختي اينجا؟
نميتوني دستتو دراز كني بندازي تو بشقاب؟
آخه من چند بار بهت بگم وقتي ميخوري نريز؟
من امروز جارو كشيدم، خسته ام كردي، چرا حرف گوش نميدي؟
آخه من از دست تو چي كار كنم؟ »

زماني كه به اين شكل حرف (غر) ميزنيد همسر يا فرزندتان از جمله دوم به بعد شما را نميشنود و كم كم ياد ميگيرد اصلا حرفهاي شما را نشنود

جمله خود را كوتاه شفاف و مستقيم بيان كنيد.
« لطفا آشغال ميوه رو تو بشقاب بذار »

آيا اين روش معجزه ميكند؟
در تربيت فرزندان هيچ ميان بري وجود ندارد و انتظار معجزه نداشته باشيد اما رابطه خود را نجات ميدهيد.

با غر زدن فقط فرزندتان ياد ميگيرد حرفهاي شما را نشنود و يا تبديل ميشود به يك انسان طلبكار و ناراضي چون غر زدن را از شما آموخته است.

Related posts