لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ بزرگترین جنگ کودکان با والدین برای داشتن استقلال است

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ بزرگترین جنگ کودکان با والدین برای داشتن استقلال است

بزرگترین جنگ کودکان با والدین برای داشتن استقلال است. به همین دلیل بیشتر کودکان هنگام انتخاب لباس دچار مشکل می شوند.

♦️بهتر است لباسهای نامناسب فصل را جمع کنید، به او دو انتخاب بدهیدو اگر انتخابش نامناسب بود تا زمانی که به سلامتی او آسیب نمی زند به او آزادی دهید.

مثلا اجازه دهید با پیژامه به مهمانی بیاید و شما لباس مناسب را همراه خودتان داشته باشید.

♦️اجازه دهید با عواقب تصمیمش روبرو شود .

Related posts