– دکتر سید علیرضا کابلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد کنگره گوارش و کبد 96 هجدهمین کنگره گوارش و کبد مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

– دکتر سید علیرضا کابلی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

بلوار شهدای دانش آموز – جنب بیمارستان قائم – ساختمان پزشکان امین

۰۲۶-۳۲۷۳۱۳۰۶دکتر محمدعلی همتیان
دکتر مژده نواب
دکتر علی پیکانی
دکتر سیدمحمدعلی شفائی تنکابنی
دکتر چنگیز زرین دفتر

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران

هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد

کنگره گوارش و کبد 96

هجدهمین کنگره گوارش و کبد

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

Related posts