بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: عواملی که احتمال ماکروسفالی را افزایش می دهند

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: عواملی که احتمال ماکروسفالی را افزایش می دهند

عواملی وجود دارند که احتمال ایجاد ماکروسفالی را افزایش می دهند. ژنتیک عاملی است که به نظر می رسد نقش مهمی ایفا می کند. بزرگی سر در خانواده عاملی است که با احتمال بالایی به نسل های آینده منتقل می شود. اوتیسم نیز یکی دیگر از فاکتورها است. بر اساس مطالعات انجام شده ماکروسفالی در 15 تا 35 درصد از کودکان دچار اوتیسم دیده می شود. سایر ریسک فاکتورها شامل:

هیدروسفالی (تجمع مایع در بطن ها و حفرات مغزی)
بیماری الکساندر
بیماری کاناوان
نوروفیبروماتوز
ابتلای مادر به ویروس زیکا Zika virus در طی بارداری

Related posts