بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:👼 برای استفاده صحيح از تنبيه ملايم از اين دستورالعملها پيروي كنيد

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:👼 برای استفاده صحيح از تنبيه ملايم از اين دستورالعملها پيروي كنيد

1- تنبيه را به مقدار كم اعمال كنيد.
2- تنها از تنبيه ملايم استفاده كنيد.
3- تنبيه را بلافاصله پس از وقوع رفتار بد اعمال كنيد.
4- تنبيه را زماني اعمال كنيد كه برخود مسلط هستيد.
5- به طور مختصر دليل تنبيه را بيان كنيد.
6-از تنبيه بدني بپرهيزيد.
#تنبیه

Related posts