تعیین اعتبار مقیاس وضوح گفتار در بافت: نسخه فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله ایرانی|گفتار توان گستر مهرویلا

تعیین اعتبار مقیاس وضوح گفتار در بافت: نسخه فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله ایرانی|گفتار توان گستر مهرویلا

 

 

مقدمه: مقیاس وضوح گفتار ) ICS ( ابزاری برای غربالگری سریع وضوح گفتار است که منطبق با عوامل محیطی ICF-CY در سال

9439 طراحی شد ICS نظر والدین در مورد وضوح گفتار کودکشان، در موقعیت های واقعی با شرکای ارتباطی مختلف را، ارزیابی

می کند این ابزار به بیش از 64 زبان )از جمله فارسی( ترجمه شده است هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی نسخه

فارسی مقیاس وضوح گفتار ) ICS-Persian ( می باشد

روش بررسی: 331 کودک 0 تا 6 ساله، دارا و بدون اختلالات صداهای گفتاری ) SSD ( از 34 مهدکودک مناطق دو و سه شهر

01 ماه؛ 21 کودک بدون و 93 کودک دارای – اصفهان نمونه گیری شدند ) 12 دختر و 12 پسر؛ میانگین سنی: 6301 ماه، طیف سنی: 99

SSD ( تمام این کودکان توسط آسیب شناس گفتار و زبان ارزیابی شدند والدین این کودکان ICS-Persian و پرسشنامه سنین و

مراحل ) ASQ ( را در مورد کودکان خود تکمیل کردند ) 341 مادر و 34 پدر( برای بررسی پایایی آزمون باز آزمون از 10 والد پس از

3 هفته دوباره نمونه گیری شد

یافتهها: ICS-Persian دارای همسانی درونی مناسب ) α = 4012, P <40443 (، پایایی آزمون باز آزمون قابل قبول ) r = 4019 , P <40443 ( و ICC عالی ) ICC3،3 = 14 ( بود میانگین نمره کودکان نرمال و SSD به ترتیب 0013 و 3060 بود که با هم تفاوت

معناداری داشت همچنین کودکانی که بر اساس ASQ مثل هم سن وسالان خود حرف می زدند و کودکانی که مثل هم سن وسالان

خود حرف نمی زدند، در ICS-Persian به ترتیب دارای میانگین نمره 001 و 3069 بودند که با هم تفاوت معناداری داشت که این

نشان دهنده روایی سازه بسیار خوبی است نمره دختر و پسرها در این مقیاس باهم تفاوت معنادار داشت نمره پدرها به کودکشان بیشتر

از نمره مادرها بود ولی تفاوت معنادار نداشت افزایش نمره کودکان با سن ارتباط مستقیم داشت ولی معنادار نبود

نتیجه گیری: ویژگی های روانسنجی مناسب این ابزار از استفاده آن توسط گفتار درمانگران برای اهداف بالینی و پژوهشی در کودکان

فارسی زبان حمایت می کند

کلید واژه ها: اختلالات گفتاری، وضوح گفتار، مقیاس وضوح گفتار، اعتبار، پایایی


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts