تاثیر واقعیت مجازی بر ارتقا یادگیری مبحث ارزیابی عملکرد دهانی در واحد زبان پریشی در دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

تاثیر واقعیت مجازی بر ارتقا یادگیری مبحث ارزیابی عملکرد دهانی در واحد زبان پریشی در دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

 

 

مقدمه:واقعیت مجازی تکنیک جدیدی است که با استفاده از فناوری های

پیشرفته و ابزارهای چند رسانه ای مختلف برای ایجاد یک محیط مجازی شبیه

سازی شده استبا ورود و پیشرفت تکنولوژی به آموزش در علوم پزشکی، فشار جهت یافتن جایگزین های موثر برای

تمارین سنتی در آموزش افزایش یافت،چراکه به دنبال آموزش سنتی،خطراتی بیماران را تهدید میکنداز این رو به جای روبه رو

شدن بیماران با این خطرها بهتر است فراگیران رشته های علوم پزشکی با شیوه های مبتنی بر شبیه سازی ، آموزش کامل را قبل

از ارتباط با بیماران داشته باشنددر آموزش مدرن نیاز است تا دانشجویان مفاهیم پیچیده و انتزاعی را درک کنند ، به همین دلیل

شیوه های برای آموزش مفاهیم انتزاعی رایج شده است که یکی از انها واقعیت مجازی استاز آنجاکه تاکنون در رشته گفتاردرمانی

واقعیت مجازی مورد بررسی قرار نگرفته،در این پژوهش به بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر ارتقا

یادگیری مبحث ارزیابی عملکرد دهانی در واحد زبان پریشی در

دانشجویان گفتاردرمانی اهواز پرداختیم

روش کار:جمعیت مورد مطالعه ی این پژوهش 35 دانشجوی ترم پنجم گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

اهواز بودندگروه اول 24 دانشجوی ورودی 94 که به شیوه آموزش سنتی مبحث ارزیابی عملکرد دهانی را گذراندندگروه دوم 20

دانشجویان ورودی 95 که به شیوه آموزش سنتی به همراه استفاده از واقعیت مجازی این واحدرا گذراندندابزار مورد استفاده برای

تکنیک واقعیت مجازی یک عینک سه بعدی به همراه مانیتور است که به دانشجو فرصت لمس اندام های دهانی و تجربه تشخیص

عملکردهای مختلف دهانی را میدهددر پایان هر ترم نمره مبحث ارزیابی عملکرد دهانی ثبت گردید

1( بودند /50±1/ 1سال) 65 – 1(و گروه دوم درمحدوده ی سنی 11 /43±1/ 1سال) 2 – نتایج :گروه اول درمحدوده ی سنی 11

24 و دانشجویانی که از شیوه /60 ±2/ میانگین و انحراف معیار نمره ی پایان ترم دانشجویانی که از واقعیت مجازی استفاده کردند 32

26 میباشدآزمون تی-مستقل معنادار بودن تفاوت میان دو گروه را نشان داد /15 ±1/ سنتی استفاده کردند 25 (p<02)

بحث: استفاده از واقعیت مجازی در کلاس درس منجر به افزایش نمرات دانشجویان شد، بنابراین با توجه به اهمیت بالای نحوه

تدریس،تاثیر آن بر جامعه و نظام سلامت ضروری است که در نظام آموزشی از تکنولوژی استفاده گردد تاکیفیت تدریس افزایش و

یادگیری موثرتری در دانشجویان ایجاد شود

کلید واژه: واقعیت مجازی،یادگیری،عملکرد دهانی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts