جامع کاردرمانی کرج در شهرک اوج | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی کرج در کوی امامیه | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی کرج در کوی قائم| جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع کاردرمانی کرج در برغان | جستجو گسترده در آدرس مراکز جامع

جامع  کاردرمانی  کرج در   شهرک اوج  |    جستجو گسترده  در آدرس مراکز جامع  کاردرمانی  کرج در   کوی امامیه  |    جستجو گسترده  در آدرس مراکز جامع  کاردرمانی  کرج در   کوی قائم|     جستجو گسترده  در آدرس مراکز جامع  کاردرمانی  کرج در    برغان  |    جستجو گسترده  در آدرس مراکز جامع

 

 

 

Study       Results

Vitamin B Jianfie et al., 1988   Subjective reports of improvement in 5 of 15 people with varied types of aphasia

Unilateral forced nostril breathing           Marshall, Laures- Gore, DuBay, Williams, & Bryant, 2015         Improved functional language abilities and no improvement in attention in 3 people with aphasia

Hyperbaric oxygen therapy      Sarno, Rusk, Diller, & Sarno, 1972           No significant changes in cognitive or linguistic functioning in 16 people with aphasia and 16 with RBI

Mild Cognitive Impairment

Breathing Rapp & Marsh, 2002                Improved word list recall and perceived memory abilities following breath work plus memory strategizing and support in 9 people with MCI

Transcutaneous electrical nerve stimulation            Luijpen, Swaab, Sergeant, Van Dijk, & Scherder, 2005             No improvement in memory in 56 adults with MCI

Dementia

Combined meditation, relaxation, imagery, and body awareness            Lantz, Buchalter, & McBee, 1997             Subjective reports of reduced agitation and increased duration of activity engagement in 8 “agitated” people with dementia

progressive muscle relaxation  Suhr, Anderson, & Tranel, 1999               Decreased anxiety in 34 people with moderate AD and their caregivers, increased visual memory and recall, and reduced behavioral challenges in people with AD

Transcutaneous electrical nerve stimulation            Scherder, Bouma, & Steen, 1995             Improved verbal and visual short-term and long-term memory and verbal fluency in 16 people with early stage AD

Related posts