گروه توانبخشی گفتار توان گستر +زبان وسیله ارتباطی بین انسانها

  زبان زبان وسیله ارتباطی است که فقط انسان از آن استفاده می کند زبان یک پدیده ارتباطی و اجتماعی است که انسان از آن برای انتقال افکار و احساسات به دیگران استفاده می کند جنبه های مختلف زبان عبارتند از نحو صرف آواشناسی نحو ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله را نحو یا دستور زبان می گویند و صرف چگونگی ساختار داخلی کلمات را نشان می دهد و آوا…

Read More >>

گروه توانبخشی گفتار توان گستر گوهردشت کرج +کودک نمی تواند «نه» بشنود

    کودک نمی تواند «نه» بشنود اگر کودک بداند که شما سرانجام، پاسخ مثبت خواهید داد، دیگر مهم نیست که ده بار هم گفته باشید «نه!» او آنقدر گریه می کند، نق می زند، خودش را به زمیـــــــن می کوبد و بد اخلاقی می کند تا سرانجام، تسلیم شوید و او به هدفش برسد چنین کودکی به تجربه آموخته است که اگر پشتکار داشته باشد و خوب جیغ بکشد!…

Read More >>
جویدن ناخن در کودکان

گروه توانبخشی گفتار توان گستر + اندیشه کرج + جویدن ناخن در کودکان

جویدن ناخن این واکنش درهمه ی گروههای سنی دیده می شود ولی بیشتر در سنین کودکی و اوائل بلوغ اتفاق می افتد . بسیاری از کودکان فقط مواقعی که درفشار روحی قرار می گیرند ( مانند عصبانیت ، زمان امتحان یا هنگام مشاهده فیلمهای مهیج ) ناخن خود را می جوند ولی بعضی ها هم بدون دلیل خاصی مرتباً به این کار اقدام می کنند ناخن جویدن عکس العملی است…

Read More >>
گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز توانبخشی و گروه درمانی کرج :: 09121623463

عوامل موثردرایجادنارسانویسی# کاردرمانی جامع گوهردشت

      عوامل موثردرایجادنارسانویسی   آسیب مغزی:برخی ازکودکان بعلت کارکردناقص بخشی ازنیمکره چپ مغزکه مربوط به حافظه دیداری کلمات است، بامشکلات نوشتاری روبرو هستند،   نقص درکارکردمغز،علت مشخص ندارداماصدمات وارده درحین تولد،ضربه وتصادف و…ممکن است باعث ناهنجاریهای دیداری گرددکه این ناهنجاریها،مشکلات نوشتاری رابه دنیال دارد.    پردازش اطلاعات:میزان توجه،حافظه وتوانایی رمزگشایی ازجمله عواملی محسوب می شوندکه درگرفتن وتبدیل اطلاعات لازم برای نوشتن حائزاهمیت است   نقص درهریک ازحیطه های…

Read More >>